Jio دارای برنامه های داده جدید 2.5 گیگابایتی در روز است که از 349 INR شروع می شود


Jio در حال اضافه کردن برنامه های پیش پرداخت جدید به مجموعه خود است. هر دو طرح 2.5 گیگابایت داده در روز ارائه می دهند و به ترتیب 349 و 899 INR هزینه دارند. اعتبار طرح INR 349 ​​30 روز است و در مجموع شامل 75 گیگابایت داده (2.5 گیگابایت در روز)، 100 پیامک در روز و تماس صوتی نامحدود است. اعتبار طرح INR 899 90 روز است و در مجموع شامل 225 گیگابایت داده (2.5 گیگابایت در روز)، 100 پیامک در روز و تماس صوتی نامحدود است.

Jio دارای برنامه های داده جدید 2.5 گیگابایتی در روز است که از 349 INR شروع می شود

این طرح‌های پیش‌پرداخت به طرح INR 2023 موجود می‌پیوندند، که همان سقف داده 2.5 گیگابایتی در روز (در مجموع 630 گیگابایت)، 100 پیامک و تماس‌های صوتی نامحدود را برای مدت 252 روز ارائه می‌دهد. با شارژ مجدد با هر یک از این طرح ها، کاربران به برنامه های مکمل Reliance مانند JioTV، JioCinema، JioCloud و JioSecurity نیز دسترسی خواهند داشت.

بسته های اعتباری جدید از پست های بازرسی موجود، وب سایت Jio و برنامه MyJio در دسترس هستند.

منبع | از طریقمنبع